Text Box: فساد مالی، هديه نظام ولايی به ملت ايران 

بخش سوم 
بحران فرا گيرشده است، بذری که خمينی به نام جمهوری اسلامی 34 سال پيش در ميهن ما کاشت، امروز با فضاحت و خفت به گَل نشسته، و بوی عفونت آن همه تاريخ ايران را آلوده و بنيان ميهن ما را در مخاطره قرار داده است.
در دوره شاه عباس نيزبا مسافرت برادران شرلی که مأمورين بريتانيا بودند به ايران و گرفتن اجازه ايران گردی با هدف آشنايی با افکار و نقاط ضعف فرهنگی مردم ايران بذری کاشتند که ملت ايران هنوز از اثرات زهر آن در افکار توده نا آگاه رهايی نيافته اند. روحانی نمايانی همچون ملا محمد باقرمجلسی وبرادر زاده او حسن، ميوه زهر آلوده اين دوره ميباشند که نخستين آن شکست ازياغيان افغان و سپس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روس ها هستند. مجلسی و روحانی نمايان همپايه او با حديث سازی و خرافه سرايی، مرحله نوينی را درروند سياسی و فرهنگی مردم ايران گشودند که از مسايل ماوراء طبيعه تا علوم پزشکی، چگونگی زيست و روابط انسانی وحتی... در چهار چوب اوهام وخرافه سرايی گسترش يافت که شوربختانه ناخواسته، بخشی از فرهنگ و منش مردم ايران گرديده است و نهايتا منجر به ابداع فرضيه حاکميت  ولايت فقيه توسط شيخ احمد نراقی، ميرزای قمی و شيخ جعفر کاشف الغطاء در زمان فتحعلیشاه گرديد که روح الله خمينی در سالهای پيش از شورش پانزده خرداد 1342 به عنوان راهنمای حکومت اسلامی از آن به نام  کاشف الاقطاع کپی برداری ميکند.

عملکرد 34 ساله ملايان در ايران اين واقعيت مسلم را به ثبوت رسانيده است که اين جماعت جزبه منافع و خواسته های خود نمی انديشند. نه به آئينی که خود را نماينده و سخنگوی آن ميدانند باور دارند و نه علاقه و پيوندی به خانه و زادگاهی که درآن زاده شده وبه آينده کشوری که آنها بيشترين سهم را ازمنابع مالی آن تصاحب کرده اند، هستند. آنچه مورد توجه آنان است تدوين شرايط و امکانات برای مال اندوزی و بزرگ سازی خود و وابستگان ميباشد. ساختن امامزاده های متحرک و باج گيری از فرو دست ترين طبقات جامعه که شوربختانه در دام فريب آنها گرفتار شده اند. نصب ميليون های صندوق جمع آوری اعانه و صدقه برای سلامتی و ثواب آخرت. 
شواهد مشخصی از اين سفره خواری و خود فروشی در تاريخ کشور ما وجود دارند. نمونه ای از آن پرداخت وجوه موقوفه ای بنام اود در زمان قاجاريه بود که در اختيار سفرای انگليس قرار داشت و به عنوان هزينه تحصيل طلاب شيعه بين مجتهدين کربلا و نجف تقسيم ميگرديد.
آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شيخ عبدالله مازندرانی، شيخ ابوالحسن شيخ راضی از خانواده شيخ جعفر شوشتری، شريعت اصفهانی، شيخ محمد مهدی کشميری، شيخ مهدی ابن شيخ اسدالله، شيخ حسن پسر شيخ محمد حسين صاحب جواهر، سيد محمد بحرالعلوم، سيد ابوتراب خوانساری، سيد ابوالقاسم اشکوری ده نفر مجتهد در نجف که ماهيانه پانصد روپيه دريافت ميکردند.
و ده نفرمجتهد در کربلا: شيخ حسن پسر زين العابدين مازندرانی، مولوی سيد کلب باقر هندی، سيد مرتضی هندی معروف به واحدالعين، سيد سبط حسين، سيد محمد کاشی، سيد محمد باقر طباطبائی، سيد جعفر  طباطبائی، شيخ هادی اصفهانی، سيد محمد باقر بهبهاني، شيخ علی بفروئی يزدی. موقوفه های ديگری نيز وجود داشتند که به مصارف مشابه ميرسيده است.
اين روش در نظام ولايی هنوز ادامه دارد.  ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی در نظام ولايت فقيه شايد در تمام تاريخ ايران سابقه نداشته است. کل درآمد نفتی ايران از شروع استخراج نفت تاکنون نزديک به يک هزار ميليارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بيش از 500 ميليارد دلار آن در شش سال زمامداری احمدی نژاد کانديدای رياست جمهوری آقای خامنه ای بوده است. مجموع هزينه های مجازدولت نهم و دهم، کمتر از چهارصد ميليارد دلار بوده بايد حدود صد ميليارد دلارآن در حساب ذخيره ارزی کشورموجود باشد. اما دولت، بانک مرکزی ومجلس شورای اسلامی کرارا اعلام نموده اند که در اين حساب هيچ پولی نيست. چه کسی بايد پاسخ گوی ملت ايران باشد؟ بنظر ميرسد که همه درآمد ملی مردم ايران به عنوان موقوفه در اختيار آيت الله هايی که اداره کشور را به عهده دارند قرار دارد. سرمايه های بانک ها که متعلق به طبقات متوسط جامعه ميباشند، يا توسط وابستگان به حاکميت به عنوان وام گرفته شده که اعلام ميگردد  قادر به بازپرداخت آن نيستند، يا رؤسای بانکها با پشتيبانی بخشی ار حاکميت آنها را تصاحب و از کشور گريخته اند.
عوامل بيت رهبری، دولت و نزديکان احمدی نژاد را مسؤلين اختلاس  و حيف و ميل های بزرگ ميدانند، احمدی نژاد نيز اعضای بيت رهبری، مخصوصا مجتبی فرزند خامنه ای را شريک در تمام اختلاس ها ميخواند. آقای خامنه ای در يازدهم دی ماه 1389 که کوس اختلاس ها و بد نام کردن به اوج رسيده بود خطاب به رسانه هايی که درمورد اختلاس ها و اسامی افرادی که در آن ذينفع بوده اند مينويسند اعلام ميدارد  که پرونده سوء استفاده های مالی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عد‌ه‌ای ازاین حوادث برای زدن توی سرمسؤلان استفاده میکنند نباید کش پیدا کند! پس از اين فرمان حکومتی، همه جا ساکت و آرام و نام مسؤلين اختلاس ها از اذهان زدوده ميشوند.
بخشی از موقوفه ولايت فقيه یک میلیارد دلارنيز برای بازسازی جنوب لبنان اختصاص می يابد. که صرف ساختن ۶۷۰ کیلومترراه، ۷۳ مسجد، ۴۸ پل و ۱۹ مرکزپزشکی ميشود. آقای احمدی‌نژادنيزتعهد پرداخت وامی به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار برای انجام طرح‌های برق وآب در اختیار لبنان قرار داد. و چنين حيف و ميل کردن ار منابع ملی ما ايرانی ها نصيب  برادران عراقی نيز ميشود، درحالی که در ايران، سر سفره صبحگاهی اکثريت ايرانی ها، پنير ديگر جايی ندارد.
 
طبقات فرو دست جامعه که تقريبا 75% مردم ايران را تشکيل ميدهند با تورم روز افزايی که گريبانگير آنها شده است توانايی فراهم ساختن حداقل غذای روزانه خود را ندارند. 

هر چند برایملت ايران نبايد تعجب آور باشد، زيرا خمينی بارها گفته است مردم ايران امت اسلام هستند، نه ملت ايران. بنابر اين اگر آخوند مهدی طائب ميگويد اگر دشمن بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، اولويت با اين است که سوريه را نگه داريم، زيرا سوريه مشابه استان سی و پنجم برای ما است. 

سخنان و گفتارهای مشابه، واقعيت هايی هستند که همه ما ايرانی ها بايد بدان توجه داشته باشيم و بدانيم که مجموعه اعضای زير نظام حاکم اعم ارگردآمده گان حلقه خامنه ای يا احمدی نژاد، دارای سرشت تازيان اشغال گری هستند که چهارده قرن پيش ميهن ما را اشغال کردند وهمه آثار ايرانی را يا ويرانه ساختند يا به تاراج بردند. تا زمانی که چنين افکار و روش های ضد ايرانی در کشور وجود دارند، اعتماد به نظام ولايی خيانت بزرگی نسبت به ميهن و فرزندان آينده همه اقوام ايرانی است که قرن های متمادی در کنار هم با دوستی و مسالمت زيسته اند.

نظامی که ميهن ما را تا مرز تجزيه و ويرانی برده است نميتواند خودرا نماينده مردم ايران بداند. اخيرا آزادگان (اسرای آزاد شده ازجنگهای نه ساله با عراق) در اعلاميه ای ميگويند امروز اختلاف طبقاتی شدیدی در جامعه به وجود آمده و طبقات جدیدی با ثروت های کلان به وجود آمده اند که البته نمی خواهيم بگویم ثروت همه آنها نامشروع است، اما سیستم غلط است. سیستمی که یک مورد سوء استفاده آن سه هزار میلیارد تومان است، در بقیه موارد چگونه است؟

خامنه ای که برای ادامه سلطه فرمانروايی انتصابی خود، می پندارد با توليد چند سلاح هسته ای خواهد توانست حاکميت خود را مستمر وپس از خود نيز ولايت و قيموميت ملت ايران را به وابستگان خويش واگذار کند، در شرايطی که تمام جهان جز چند کشورکه با درآمدهای ملی ايران سفره نشينان خوان به يغما برده آنان هستند، درمقابل ما و برای نابودی ما متحد شده و  در انديشه نابودی کشور ما هستند.

هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز، ميگويد تفرقه و تضعیف انسجام ملی به نفع کشور نیست. انقلاب در سایه وحدت و انسجام داخلی و رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. راه درست مقابله با مشکلات و تهدیدات پیش رو وحدت ملی است و انتخابات آینده ریاست جمهوری یکی از صحنه‌های ظهور و تجلی این امر مهم ميباشد. برگزاری قانونی، شفاف و آزادانه همه مراحل انتخابات آینده ریاست جمهوری، اعتماد و امید را بیش از پیش در عرصه عمومی، گروه‌ها و نیروهای وفادار به انقلاب و قانون اساسی جاری خواهد ساخت و ازاین طریق ميتوان امیدوار بود که دشمنان نظام اسلامی در رسیدن به اهداف خود ناکام گردند. 

اما در مصاحبه خبرنگار مجله آدینه تهران ارگان ستاد نماز جمعه با احمد جنتی دبیر شورای نگبهان قانون اساسی درمورد انتخابات آينده رياست جمهوری، جنتی در این گفتگو امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات را منتفی اعلام کرده و می گوید: امکانی برای حضور مجدد فتنه گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. فتنه گران بزرگترین خیانت را به نظام اسلامی و مردم انجام دادند و لطمه سنگینی به کشور زدند ... امروز ارتباط فتنه گران با خارج و دشمنان انقلاب کاملا محرز شده است و این مسأله در پرونده های این افراد که در دادگاه ها تشکیل شده و در اعترافات آنها کاملا روشن است. وی  همچنين تأکید می کند کسانی که حاضر نشدند از فتنه برائت بجویند و عملکرد فتنه گران را تأيید کردند نیز امکان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت. چه شخصی اين اختياررا به جنتی که هنوز تصوير دست بوسی او با فرح پهلوی در رسانه ها وجود دارد، داده است؟ و او نماينده چه کسی جز خامنه ای به رياست شورای نگهبان رسيده است؟

منتخب ديگر رهبر، سردار محمدرضا نقدی به گزارش خبرنگار مهر در نشست با بسيجيان و سپاهيان که در سالن آمفی تأتر کانون شهدای کرج برگذار شد، اظهار داشت: تصور می کنم که فتنه قبل از انتخابات باشد و اگر فتنه ای اين سری ايجاد شود سراغ دانه درشت ها خواهيم رفت!.

اين سخنان را در برابر گفته خود خامنه ای که ادعا ميکند تمام انتخابات های ما در 34 سال گذشته آزاد و با شرکت عموم مردم مسلمان ايران بوده است مقايسه و قضاوت کنيم. کدام را بايدباور کنيم. مهره های صفحه شطرنج نظام ولايی در34 سال گذشته جزمهره های دروغ، فريب وغارت نبوده است. صحنه های جنگ زرگری که امروز شاهد آنها هستيم بخشی از صفحات درخشان نظام ولايت فقيه مطلقه است که طرج ريزی آن در خارج از مرز ايران طراحی و متأسفانه به دست و همکاری رهبران و مردم ايران اجرا گرديده است. و اين خود ملت ايران است که بايد و ميتواند به اين سناريو پايان بخشد، پيش از اينکه ارثيه نياکان ما تکه تکه شده و هرپاره ای از آن در اختيار و سلطه ابر قدرتی قرار گيرد.
سی بهمن هزار سيصد نود يک