Text Box:  دگر ديسی يا فروپاشی و نابودی

چارلز داروين پژوهشگر انگليسی که در دوازدهم فوريه 1809 متولد و در نوزده آوريل 1882 درگذشت. نخستين نظريه پرداز و پژوهشگری بود که نظريه تکامل، دگرديسی و تنازع بقا را مطرح کرد که نخست با مخالفت کليسا مواجه شد اما بررسی های بعدی پژوهشگران ديدگاه او را پذيرفته و به عنوان واقعيتی غير قابل ترديد جايگاهی در پژوهش های اجتماعی و علمی بدست آورد. زيربنای نظريه تکامل داروين، تنازع بقا يا تلاش برای ادامه زيستن است که ميتواند تغييرات در تکامل پديده های اجتماعی يا محيط زيستی باشند   
تکامل جوامع انسانی از غار نشينی انسان های منفرد تا تشکيل اجتماعات، علف خواری تا کشاورزی، قبيله ای تا ملوک الطوايفی، استبدادتا نظام دموکراسی ومردمی روندتکاملی هستند که تاريخ شاهد راستينی برای آن ميباشد 
درايران درزمانی که کودکان کودکستانی نيزميتوانند اسرارانفجار بزرگ را از کامپيوترخود سؤال کنند و پاسخی منطقی بگيرند، نطامی ناخواسته با تفکر و فلسفه ای ماقبل تاريخ درمرحله مشخصی از زمان که در روند تغييرات دموکراسی قرار گرفته بود، نيرو های برون مرزی که ايرانی دموکراتيک و مردمی را در راستای منافع خود درخاور ميانه نمی ديدند با استفاده از عدم توافق و همبستگی گروه های سکولار و بهره گيری از باورهای دينی گروه های صادق و پای بند به اعتقادات مذهبی، نظامی با عنوان جمهوری اسلامی به مردم ايران تحميل گرديدکه بنا برشرايط درونی و بين المللی توانست سی و چهار سال تداوم يافته سلطه خود را مستقر سازد. اما طی اين مدت شرايط وعواملی مسلم و قابل لمس به تدريج تکوين گرديد که الزاما نظام را به فازی ازتکامل رسانيد که پايه های فرو پاشی آن قابل لمس ميباشند. واقعيتاتی که گردانندگان نظام با تفکرات و بينش های وامانده از قرون برده داری و خود بزرگ بينی هنوز نميتوانند آن را درک کنند.

بر اساس نظر خواهی ها و آمار پژوهشگران اقتصادی، از آن جمله حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در روزنامه بهار روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ سالی که آخرين هفته های آن را ميگذرانيم قدرت خرید بيش از 75 درصد مردم هفتاد درصد کاهش يافته است.  متوسط دستمزد  کارگران ايران ۳۸۹ ‌هزار و ۷۰۰ تومان ميباشد که قدرت خريد آنها ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.بر اساس آمار موجود در حال حاضر هر خانوار چهار نفری برای تامین حداقل خوراک روزانه، صرفنظر از ساير مايحتاج زندگی حداقل ۴۶۰ هزار و ۸۹۸ تومان است. اين پديده علاوه بر اثرات تحريم های بين المللی، سياست های نادرست اقتصادی ميباشد که کارگزاران و مسؤلين نظام با تصور نادرست خود، برای جلوگيری از بحران اعمال نموده اند.

آقای حسن حبیبی، نماینده‌ کانون شورا های اسلامی کار در کمیته‌ دستمزد، روز شنبه ۵ اسفند به خبر گزاری کار ایران گفته است که در بهمن ماه سال جاری، حداقل هزینه یک خانواده‌ چهار نفره  ۲۵ میلیون ریال  است. با توجه به اين مسأله که سال گذشته نيز ارزش خريد پول دريافتی کارگران 75 درصد کاهش يافته بود.
با توجه به اينکه در هفت سال گذشته به سبب طرح های ظاهرا خصوصی سازی صنايع، و قرار گرفتن کارگاه ها در اختيار سپاهيان و وابستگان به کارگزاران سطوح بالا، مديران بی صلاحيت و فاقد توان سازماندهی سرپرستی کارگاه ها و کارخانجات را به عهده گرفته اند که منجر به افت کيفيت کالا و بالا رفتن قيمت آنها شده که علاوه بر خارج شدن شمار قابل ملاحظه ای کارگر از صحنه توليد، کارگران شاغل نيز درمواردی حتی بيش از يکسال حقوق ماهيانه خود را دريافت نداشته اند. که اعتراضات آنها نيز با فشار نيروهای امنيتی و بازداشت کارگران خاموش ميگردد.
در خرداد ماه سال ۱۳۸۵،‌ يک سال پس از انتصاب محمود احمدی ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای نسبت به پيامد های سياست های اقتصادی دولت هشدار دادند. بر اساس اين هشدار درحالی که به ادعای دولت متوسط نرخ تورم ۹.۹ در صد در برنامه چهارم پيش بينی شده بود. بر اساس آمار رسمی، تورم دردوران برنامه چهارم به ‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در سال ‌های ۱۳۸۹ ، ۱۲.۴ درصد و در سال ۱۳۹۰ ۲۰.۶ درصد ، و در آخرين گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در ‌سال منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده است.

صرفنظر از برنامه های غيز کارشناسانه و مديريت ناکارآمد، فساد حاکم بر فعل و انفعالات اداری و سازمانی که تقريبا همه ارکان های نظام و قشر بزرگی از وابستگان به نظام را شامل ميگردد، تشديد تحريم ها نيز به سبب ناآگاهی از فعل و انغعالات بين المللی و بزرگ نمايی های سياستمداران و نيروهای اجرايی، مشابه سردارانی که در رأس نيرو های دفاعی کشور قراردارند، عواملی هستند، تا شاهين های بين المللی، هر روزبه تشديد تحريم های گوناگون که اثرات زيانبار آن مستقيما بر زندگی فرو دستان جامعه که حتی توان تأمين حداقل زندگی روزانه خود را ندارند، اثر ميگذارد و به نا رضايتی و خشم آنها از نظامی که با ندانم کاری های خود، توان زندگی کردن و حتی تنفس آزاد را از آنها گرفته است تشديد می يابد. 
براساس گزارش رادیو فرانسه جمعی ازاعضای کنگره امریکا درحال تدوين طرح تحریم های جدیدی علیه ایران هستند که نتيجه آن محاصره کامل اقتصادی ایران خواهد بود. براساس اين طرح از بانک مرکزی اتحادیه اروپا درخواست خواهد شد  که از همکاری کامل با تمامی شرکت ها و بانک های ایران خودداری کنند و هرگونه نقل و انتقال یورو به ایران را که اکنون جايگزين دلار شده، متوقف سازند. تا فشار به اقتصاد ایران را افزایش دهند. 
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها درایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی ازجامعه و ازجمله خانوارهای کارگری بدل شده است. هم فشار های ناشی از تاثیر تحریم ‌ها که به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن بی ‌سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم به شمار می ‌آیند.
آقای خامنه ای که همواره به گفته چاپلوسان بيت رهبری با بينش و بصيرت ذاتی خود سخن ميگويد با استفاده از مهر و کفش پرانی ذوب شدگان در جمع احمدی نژاديان که از پشتيبانی مصباح يزدی نيز برخوردار ميباشند درمورد سختی معيشت فرو دستان ميگويد  نميشود گفت مردم از گرانی و مشكلات اقتصادی شكایتی ندارند، مشكلات هست، مخصوصا برای طبقات ضعیف، اما این موجب نشد كه مردم بین خود و نظام اسلامی فاصله بیندازند.

خامنه ای گويا هنوز ازرؤياهای خواب خوش خود بيدارنشده است، يا برخلاف آنچه خود به گفته اطرافيان چاپلوس خود فکر ميکند مردم هنوز از برکت وجود او فيض ميبرند و فکر ميکنند که وجود الهی او مايع برکت، شوکت و عظمت اسلامی است که او ابداع کننده آن بوده است. سيل خروشانی که او و اسلام اختراعی او را هدف قرار داده هنوز راهی به اعماق وجود او نيافته است و نميداند که او و نظام او بر کشتی درحال غرقی نشسته اند که مسؤل آن خود او بوده است. متهم کردن امريکا و استکبار، فتنه گر های داخلی، دشمنان خيالی هستند که مشاورين او ديکته ميکنند و او نيز باور ميکند.

چه او متوجه نشود يا عمدا نخواهد باور کند طوفان آغاز شده، تنها راه نجات او يا کناره گيری از يکه تازی و توجه کردن به واقعيات است، يا برای اينکه مطمئن شود مردم ايران ويران کننده ميهن خود و عامل مرگ، کشتار، شکنجه هم ميهنان خود را به عنوان رهبر نميتوانند بپذيرند. تنها راهی که در برابر او قرار دارد و برای اينکه واقعيات را بپذيرد همه پرسی درمورد بقا يا کناره گيری خود است. که ميهن ما را از تجزيه، ويرانی و مرگ دسته جمعی ايرانيان رها سازد.
چهارم اسفند هزار سيصد نود