Text Box: مشکل در کجا است؟ 

کليد رسيدن به آزادی و برابری، فقط انتخابات آزادنيست،
بلکه آزادی و برابری ريشه در قانون اساسی دارد

نظام ولايی درحال برنامه ريزی برای برگذاری انتخابات ديگری است، که خامنه ای آنرا حماسه ملی سال 1392 اعلام داشته وانتظار دارد امواج انسانی شيفته نظام ولايی که برای آنها کار، آرامش، زندگی مرفه، سلامت و امنيت فراهم ساخته با شرکت خود درانتخابات مهر تأييد برفرمانروای مطلق اوبگذارند تا منتقدين واستکبار جهانی آگاه گردندکه اکثريت قريب به انفاق مردم ايران ولايت و قيموميت اورا پذيرفته وبرای بقای حکومت او از هيچگونه فداکاری دريغ نخواهند کرد!
نگاهی به زندگینامه کسانی که احتمالا کانديدای رهبربرای رياست جمهوری ميباشند دورنمايی از آينده ايران است.
قاليباف، محمد باقر قاليباف درسال ۱۳۷۶ با حکم علی خامنه ای بسمت فرماندهی نيروی هوايی سپاه پاسداران انفلاب اسلامی منصوب گردید. چند روز پس از حمله به کوی دانشگاه تهران همراه جمعی از فرماندهان سپاه در نامه ای به رئيس جمهور خاتمی مينويسند: کاسه صبر آنها لبريزشده و اگر دولت نا آرامی های دانشگاه ها را کنترل نکند، آنها وارد عمل خواهند شد. 
درجريان اعتراصات دانشجويی سال 1381 به سبب پشتيبانی لطفيان فرمانده وقت نیروی انتظامی از خواسته‌ های دانشجويان، لطفیان مجبور به استعفا ميگردد و با حکم علی خامنه ای قاليباف فرماندهی نيروی انتظامی ايران را به عهده ميگيرد. 
در پی اين انتصاب، ده ها نفر از روشنفکران، روزنامه نگاران، مديران سايت های خبری و وبلاگ نويسان به ادارات اماکن نيروی انتظامی احضار و بازجويی ميشوند. سيامک پورزند نيز که جزو بازداشت شدگان بود، مدت زيادی بدون محاکمه در بازداشت نگهداری ميشود، بدون اينکه جرم او اعلام شده باشد.
پليس بازداشتگاه ويژه ای درميدان جوانان تهران در اختيار قاضی سعيد مرتضوی قرار ميدهد تا به بازجويی از دستگير شدگان بپردازد. پس از مدتی جرم بازداشت شدگان ترويج ابتذال فرهنگی و فيلم های مبتذل اعلام ميگردد. در مورد علت دستگيری پورزند نيز يک سری فعاليت های ضد فرهنگی اعلام ميگردد که در چهارچوب نظام اسلامی نميباشد. به علاوه دختر و همسر سابق وی نيز با رضا پهلوی ارتباط داشته و اطلاعات داخل کشور را در اختيار او قرار ميدهند. بازداشتگاه کهريزک در دوران فرماندهی قاليباف برای نيروی انتظامی تأسيس ميگردد.
ولايتی، ولاينی مشاور خامنه ای در امور بين المللی ادعا ميکنددر دوره دبيرستان به سبب ترغيب دانش آموزان به تعطيل دبيرستان، توسط ساواک بازداشت و برای او پرونده تشکيل ميگردد. و در سال 1341 به عضويت جبهه ملی دوم درميآيد، زيرا به اعتقاد او در آنزمان جبهه ملی تنها بستر سياسی بود. اما چون ديدم جبهه ملی دوم راهش را عوض کرد ازآن جدا شدم. بعد از آن ارتباطم با روحانيون و فعالان مذهبی منحصر شد. بعد از مرگ آيت الله بروجردی و بعد از حادثه پانزده خرداد در سن 16 سالگی با گروه های مختلف سياسی به خصوص روحانيون پيرو امام خمينی در ارتباط بودم. گروه های سياسی در آن زمان جبهه ملی، حزب ايران، جامعه سوسياليست نهضت ملی، پان ايرانيست، حزب توده زير عنوان هواداران صلح و حزب فاشيستی سومکا بودند.
شواهد و حتی سن ولايتی نميتوانند گفته او را تأييد کنند زيرا جبهه ملی دوم کلا از افرادی تشکيل شده بود که سابقه سياسی بيش از سن ولايتی داشتند. مشکل جبهه ملی در آن زمان اين بود که اعضای هيأت اجرايی آن از طيف هايی تشکيل شده بود که از نظرسياسی و مذهبی نميتوانستند با يکديگر توافق داشته باشند. نهايتا با درخواست دکتر مصدق جبهه ملی دوم پايان فعاليت خود را اعلام ميدارد. انحرافی در روش سياسی آن رخ نداده بود که آقای ولايتی بدان علت جد ا شده باشد. علاوه بر آن ولايتی در کتاب ايران و تحولات فلسطين در جايی مينويسد: ايسرائيل افراد برجسته و وطنخواهی همچون خليل ملکی و روشنفکر دردمندی چون آل احمد را نيز فريفته بود که دروغی مطلق ميباشد.
آقای ولايتی درروز18 فروردين درجمع خبرنگاران با اعلام ائتلاف سه گانه پيشرفت مؤتلفين خودرا محمد باقرقاليباف (شهردارتهران) و غلامعلی حداد (پدرهمسر مجتبی خامنه ای) معرفی ميکند و اظهار ميدارد اين ائتلاف قدرتمند ترين ائتلاف برای انتخابات رياست جمهوری ميباشد که ميتوانند قوی ترين دولت انقلاب را تشکيل دهند. او همچنين ميگويد کشوری که تک سليقه ای اداره شود پيشرفتی ندارد! 
ازسوی ديگربه گزارش خبرگزاری مهر، حيدر مصلحی وزيراطلاعات روز پنجشنبه 16 اسفند دريک سخنرانی بدون ذکر نام خاتمی به پيشنهاد های نامزدی او در انتخابات آينده اشاره ميکند که همه ضد انقلابيون در داخل وخارج کشور درپی نامزدی اوهستند، درحالی که او بدهی زيادی به ملت ايران دارد. اين افراد چگونه سخن از فقدان انتخابات آزاد به عمل ميآورند؟ ايکاش امکان انتشار اسناد مربوط به آنها در اختيار بود تا آگاه می شديم که چگونه به ساحت امام راحل اهانت روا ميداشتند ومقوله ولايت فقيه را به سخريه ميگرفتند.
مصلحی کانديداتوری محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و يا هر کس جز کانديدا های موردنظرخامنه ای را فتنه گری ميداند در حالی که در انتخابات سال 88 بفرمان رهبر 19075623رأی برای ميرحسين موسوی ناديده گرفته ميشود و فرمان رئيس جمهوری احمدی نژاد را با 5698417 رأی را صادر ميکند، و همزمان فرمان کشتار انسان های معترض را نيز ميدهد. هم اکنون نيز بر کانديداتوری ولايتی، قاليباف و حداد صحه گذارده و انتظاردارد ملت ايران به درخواست او در رأی گيری شرکت نمايند. مصلحی حتی پيشنهاد دولت وحدت ملی برای خروج ازبحران را که هاشمی پيشنهاد نموده است طرحی برای بازيابی فتنه ميداند. درحالی که هدف خاتمی يا هاشمی رهايی نظام ولايی از بحران غير قابل علاجی است که خامنه ای و مشاورين او آفرينندگان آن بوده اند.
سؤال اين است که آيا عامل اصلی بحران و نابسامانی کشور ناشی از بی سياستی رؤسای جمهور، يا به گفته رهبران نظام ناشی از توطئه های استکبار، يا ناشی از عوامل ديگری است که تاکنون سخنی در مورد آنها گفته نشده است؟ مشکل در کدام يک از ارگانهای نظام ميباشد؟ به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1368 با امضای علی خامنه ای اعلام گرديده است توجه کنيم، شايد به مشکل واقعی بحران پی ببريم.
اصل يکصد ونهم شرايط و صفات رهبريا اعضای شورای رهبری (صلاحيت علمی وتقوای لازم برای افتاء و مرجعيت) 
اصل يکصد و دهم وظايف واختيارات رهبری: تعيين فقهای شورای نگهبان، نصب عالی ترين مقام قضايی کشور، فرماندهی کل نيرو های مسلح، نصب وعزل رئيس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، تشکيل شورای عالی دفاع ملی، اعلان جنگ و صلج، امضای حکم رياست جمهوری (صلاحيت داوطلبان از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان ودر دوره اول به تأييد رهبری برسد) عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور، عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامی. و نهايتا تعيين سياست های کلی و جزئی نظام.
تحصيلات آقای علی خامنه ای: در چهارسالگی از مکتب خانه آغاز، سپس در مدرسه دارالتعليم اسلامی تا اخذ ديپلم متوسطه ادامه می يابد. مدتی برای ادامه تحصيل به نجف ميرود و از سال 1337 تا 1343 در حوزه علميه قم به تحصيل در فقه و اصول فلسفه نزد سيد حسن بروجردی، مرتضی حايری يزدی، محمد حسن طباطباطی و روح الله خمينی می پردازد.
مبارزات سياسی علی خامنه سخنرانی های منبری او ميباشند که منجر به بازداشت های او ميگردند. در 12 خرداد 42 دستگير ويک شب دربازداشت ساواک میماند، بعد ازحادثه 15 خرداد 42 ازبيرجند به بازداشت گاه نظامی مشهد منتقل و 10 روز زندانی ميشود، در بهمن 42 در زاهدان بازداشت و حدود دو ماه در قزل قلعه تهران زندانی ميگردد. در دیماه 53 در مشهد بازداشت و تا پائيز 54 در کميته ضد خرابکاری مشهد زندانی ميشود. دراواخرسال 56 دستگير ومدت 3 سال به ايرانشهر تبعيد ميگرددکه روحانيون سنی مذهب از او نگهداری و پشتيبانی مينمايند.
اگر به فراز اول اصل يکصد و نهم قانون اساسی توجه کنيم با چنين سابقه تحصيلی و مبارزات سياسی مذهبی، آقای خامنه ای با تکميل تحصيلات حوزه ای خود با تأييد علمای درجه اول مذهبی ممکن است صلاحيت افتاء و مرجعيت را دارا گردد، اما بهر دليل که با ياری هاشمی رفسنجانی بدون آنکه نظر و ديدگاه مردم ايران در نظرگرفته شود زير عنوان ولی مطلقه فقيه با رأی مجلس خبرگان رهبری که نه توسط مردم ايران بلکه با تأييد شورای نگهبان و انتخاب رهبر تعيين شده بودند به رهبری کشوری منصوب ميگردد که در حساس ترين نقطه خاورميانه قرار گرفته و جمعيت آن نزديک به 70 ميليون ميباشد. بنابراين عامل بحرانی که کشور و مردم ايران با آن مواجه هستند، عدم صلاحيت و توانايی آقای خامنه ای برای رهبری کشور است. روشی که او برگزيده، ميهن و هم باور های مذهبی اکثر مردم ايران را به سراشيی کشانيده که رهايی از آن، تا چنين نظامی حاکم است غير ممکن خواهد بود. برای مردم ايران مهم نيست چه کسی رئيس جمهورباشد کانديدا های ولی فقيه يا منتخبين مردم، مهم آن است که حاکم و فرماندار مطلق چه کسی است. کليد رسيدن به آزادی و برابری، فقط انتخابات آزاد نيست، بلکه آزادی وبرابری ريشه درقانون اساسی دارد.
بيست چهار فروردين هزار سيصد نود دو