Text Box: خطری که در انتظار است 

بر اساس گزارش فاکس نيوز، در ملاقات اخير باراک اوباما با نتانياهو، در موردبرنامه های هسته ای ايران، توافق هايی صورت گرفته که بر اساس آن اوباما خط سبزی برای حمله اسرائيل به تأسيسات اتمی ايران به اوداده است باين ترتيب که امريکا درحمله اسرائيل به ايران شرکت نخواهد کرد، اما تجهيزات بسيار پيشرفته ای برای در هم کوبيدن تأسيسات اتمی ايران در عمق زمين در اختيار اسرائيل خواهد گذارد. 
اين گزارش وپوزش همزمان نتانياهو از دولت ترکيه درمورد حمله به کشتی ترکيه در ساحل نوار غزه که منجر به قتل چند شهروند ترکيه شده بود، میتواند پيش درآمدی برای استفاده ايسرائيل از فضای هوايی ترکيه برای حمله به تأسيسات اتمی ايران باشد. با توجه به تمام اين فعل و انفعالات مردم ايران بايد انتظار آن را داشته باشند که حمله مرگ زايی در زمانی نه چندان دور، در راه خواهد بود.
خامنه ای از بدو رسيدن به قدرت در نظام ولايی هيچگاه در انديشه سلامت و رفاه مردم ايران نبوده و اکنون نيز توجهی به سلامت و چگونگی زيست آنها ندارد، بدون انديشيدن مرتکب کارهايی بر ضد منافع و زيست مردم ميشود، زيرا امکان فرار ازمهلکه واسکان در نقاط امن را در اختيار دارد، و اين مردم ايران ميباشند که بايد کفاره خود خواهی و ندانم کاریهای او را بپردازند. 
دراين نوشتار چند فاجعه مرگباری که ناشی از بمباران، يا نفوذ ذرات راديو اکتيو طی پنجاه ساله گذشته درهيرو شيما، ناکازاکی و چرنوبيل رخ داده بيان ميگردد تا شايد خامنه ای به وسعت فاجعه ای که در راه اشت آگاهی يابد و پيش از وقوع فاجعه درباره تغيير روش خود تصميم بگيرد.
فاجعه چرنوبيل
بر اساس گزارش خبرگزاری روسيه در ساعت 32/1 بعد از نيمه شب روز 25 آوريل سال 1986 به سبب اختلال در سيستم سرد کننده آب نيروگاه چرنوبيل در اوکراين نيروگاه منفجر ميگردد. بر اساس اين گزارش شمار کشته شدگان در نيروگاه 30 نفر و تا شعاع سی مايلی نيروگاه 135000 نفر مجبور به نقل مکان ميشوند. به نظر کار شناسان به دنبال يک سری فرآيند زنجيره ای در يکی از رآکتور های نيروگاه گلوله آتشينی به شعاع بيست مترازدرون راکتوربه بيرون می جهد که منجربه پخش ذرات مواد راديو اکتيو در فضا ميگردد.
گزارشات کارشناسان سازمان ملل متحد حاکی از آن است که در مرحله اول انفجار هشت هزارنفرمبتلا بسرطان خون تشخيص داده ميشوند که بسبب نبودن امکانات کافی برای معالجه به انگلستان، امريکا و ايتاليا اعزام ميگردند. آزمايش های انجام شده کسانی که در محيط آلوده به مواد راديو اکتيو ، يا در مجاورت آن قرار داشتند مؤيد اين است که اثرات زيانباری برروی دی. ان. ا. آنها بجای گذاشته که در نسل های متوالی ادامه خواهند داشت. شماراحشام تلف شده و آسيب ديده آنقدر زياد بودند که تعداد آنها هرگز مشخص نشدند. آب رودخانه ولگا تا سالها آلوده بود.
بعد ازگذشت 27 سال از قطع فعاليت نيروگاه چرنوبيل، هنوز انفجار چرنوبيل بعنوان يک مشکل جهانی مورد بحث ميباشد. دويست تن کيک اورانيوم و تقريبا هزار کيلو پلوتونيوم در سه رآکتور بازمانده وجود دارند که هنوز راه ايمنی برای خارج کردن آنها يافت نشده است. و پرتو های اورانيوم در آسمان کشور های همسايه هنوز وجود دارند.
درصورت بمباران فردو، نطنز يزد، پارچين، اراک، حداقل پنجاه درصد از اورانيوم تغليظ شده ذوب و تبخير آب سنگين فضای اطراف و شهرهای نزديک آلوده به پرتو های راديو اکتيو خواهندشد.
بمباران های اتمی هيروشيما و ناکازاکی
طی جنگ جهانی دوم، دولت امريکا برای پايان دادن به جنگ با ژاين طی سه روز چند بمب اتمی در شهر های هيروشيما و ناکازاکی فرو میريزد که منجر به کشته شدن حدود سيصد هزارنفرميگردد که تقريبا شامل همه شهروندان آن دوشهر بوده است. انرژی توليد شده از بمبی که در هيروشيما مصرف شده معادل 15000 تن ماده تی. ان. تی (تری نيترو گليسيرين) بودکه گرمای توليد شده ازآن معادل چندين ميليون درجه سانتيگرداد بود. 
اين دو بمباران که منجر به شکست ژاپن گرديد حدود 300000 هزار نفر بلافاصله به قتل ميرسند. پس ازبمباران تا حدود پنج سال نيز گروهی به سبب وجود راديو اکتيو های موجود در فضا کشته ميشوند. گرمای شديد توليده شده هر جسمی را که تا شعاع يک ونيم کيلومتری مرکزانفجار بمب بود ذوب مينمايند. آنهايی که ازدور انفجار را در آسمان هيروشيما مشاهده ميکردند، می گفتند خورشيد ديگری را در آسمان ديده اند. 
درحالی که بنا به گزارش بی بی سی رهبران پنج قدرت اقتصادی تازه بنيان جهان (برزيل، روسيه، هند، چين و افريقای جنوبی) در روزچهارشنبه 9 فروردين نگرانی خود از تهديد های نظامی و تحريم عليه ايران را اعلام ميدارند، در ايران بجای اينکه درراه آرام سازی و همصدايی برای فراهم ساختن فضايی که نشانه همدلی واتحاد برای رفع خطراتی که مردم ايران را تهديد ميکنند باشند، حکمرانان بدون پشتوانه مردمی، دامنه جنگ داخلی برای غصب کرسی رياست جمهوری را گسترده تر می سازند، و تبه کارانی که مسؤل همه ناراحتی ها و نا آرامی ها هستند، يکديگر را متهم و دم از حقوق ملت و آزادی آنها ميزنند. گويا فراموش کرده اند يا مردم ايران راچنان بی خبرميدانند که واقعيات را نمیتوانند ببينند. آنها که همگی اجزاء حاکميت، را تشکيل ميدهند، غارت گرانی ضد ملی هستند که برای منافع خود مردم و ميهن ما را به سراشيب سقوط و نابودی کشانيده اند و هنوز نيز حق خواهی مردم ايران درخرداد سال هزار سيصد هشتاد هشت را فتنه اعلام ميدارند و از مردم ميخواهند برای توجيه مشروعيت نظام در انتخابات شرکت کنند، اما کلمه انتخابات آزاد را غير قانونی ميخوانند.
هفت فروردين هزار سيصد نود دو