داعش های حوزوی!

 

من هيچ گناهی نکرده ام، آنچه دستور اسلام است اجرا ميکنم. " ابوبکر البغدادی "

آنهايی که ميگويند اسلام نبايد آدمکشی کند. آدمهای نفهمی هستند. اسلام احکام جنگ دارد، در قرآن هست شمشير ها را بکشيد و اين علف های هرزه را قطع کنيد. اگر شمشير برای خدا بلند شود و برای خدا پايين آيد، اين انگيزه الهی است."روح الله خمينی صحيفه نور جلد بيستم".

خمينی برای اينکه ثابت کند مسلمانی راستين و پيرو اسلام واقعی ميباشد، سيزده روز پس از ورود به تهران بدون اينکه سمت و مقامی داشته باشد در 25 بهمن 1357 عليرغم اعلام بی طرفی فرماندهان ارتش و پيوستن به مردم، با انتخاب شيخ صادق خلخالی بعنوان قاضی شرع بدون محاکمه " فقط با اعلام ومعرفی و نام خود" 28 نفر از سران ارتش و هويدا را درمدرسه رفاه که خود در آن ساکن بود به قتل ميرساند و جنازه آن ها را برای عبرت شهروندان ايرانی در تلويزيون به نمايش ميگذارد.

در دهه 60 با فتوای خود دستور کشتار هزاران نفر از جوانان را به بهانه های بدون دليل و شواهد غير منطقی با يک فتوای محاربه بودن برای اعدام در اختيار کميته مرگ ميگذارد.

"از آنجا که منافقين خائن به هيچوجه به اسلام معتقد نميباشند، و هرچه ميگويند از روی حيله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و با توجه به ارتباط آنها با استکبار جهانی، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی حود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند را جلب نماييد."

جنتی دبيرشورای نگهبان نيزبرای اينکه خود را خدا پرست، پيرو امام ومسلمانی پاکباز وانمود کند عليرغم کشتارهای وحشيانه جنايتکارانی که خود را دولت اسلامی عراق و سوريه می نامند ميکويد: "بسياری از جوانان عضو گروه داعش به دنبال زنده کردن دين اسلام هستند!"

گروهی که بر اساس گفته جنتی به دنبال زنده کردن دين اسلام ميباشند، در روز 29 بهمن طبق گزارش خبرگذاريهای بين المللی گروهی که خود را دولت اسلامی عراق و سوريه می نامند 45 نفر از طايفه العبيدی را زنده می سوزانند و با سر بريدن 150 نفر، آن ها را به قتل ميرسانند، تا جلب رضايت خداوند را بنمايند.

آيا اسلام همين است که گروه داعش ميگويد و جنتی دبير شورای نگهبان و آخوند هايی همچون احمد خاتمی، همزبان با ابوبکر البغدادی آنرا بيان ميکنند؟ واقعا اسلام به کجا ميرود؟ آيا آنچه امروز در جهان می گذرد واقعيت درونی اسلام را آشکار ميسازد؟ اسلامی که مردم ايران سالها با آن بيگانه بودند، زيرا آنها آنرا دينی مهربان و با گذشت ميدانستند، همانگونه که نخستين سوره قرآن "با نام خداوند بخشنده و مهربان" آغاز ميگردد.

اسلام سياسی که خمينی آنرا در "صحيفه نور" با تغييراتی از نوشته های کاشف الغطاء تئوريسين نظريه "ولايت فقيه" که با کپيه برداری و پشتيبانی آفريننده سيستم آخونديسم (بريتانيای کبير) در زمان فتحعليشاه در ايران تهيه شده بود، به عنوان اصول قانون اساسی نظام اسلامی به مردم ايران تحميل کرد، خامنه ای نيز که با توطئه رفسنجانی افتخار جانشينی او را بدست آورد با درفشانی های منبری خود ويرانه و قربانگاهی به نام ملت ايران در صفحات تاريخ به جای گذارده که اگر استقلال و حاکميت ملی خود را از دست ندهند، معجزه ای است که وابسته به چگونگی تلاش و همآهنگی ملت ايران دارد.

افتخار نظام ولايی منحصرا کشتار انسانهای دربند در داخل و خارج از ايران نميباشد، بلکه هر صفحه قانون اساسی نظام و سخنان کارگزاران آن نماياننده جناياتی هستند که در تاريخ جهان کمتر سابقه داشته است.

هيچگاه فراموش نخواهد شد که بعد از کودتای خرداد 88 برای قرار دادن احمدی نژاد در سمت رئيس جمهوری، فرمان کشتار مردم ايران را در مجلس و نماز جمعه 21 خرداد اعلام ميداردو مأمورين کشتار را به اراذل و اوباشان مزدور زير فرمان خود واگذار ميکند.

با بازداشت و حبس خانگی خانم زهرا رهنورد، موسوی و کروبی به جرم اينکه در تظاهرات نام آنها به عنوان برگزيدگان مردم ايران که از اکثريت آرای مردم برخوردار بوده اند اعلام ميگردد.

هر چند کشتار های دوره خامنه ای همچون ولی خود خمينی گروهی نبوده است، اما شمار قربانيان دوره فرمانروايی او به نام ولی فقيه اگر بيشتر از او نباشد، کمتر از او نميباشد. اختلافی که نظام خامنه ای با فرمانروايی ابوبکر البغدادی دارد اين است که او برای آزادی اسرای خود صراحتا درخواست رشوه مينمايد. هرچند در پاره ای از موارد همان طور که درمورد خلبان اسير جردن رخ داد، با آنکه او را قبلا در آتش سوزانيده بودند، درخواست باج ميکند تا او را آزاد سازند. اما خامنه ای برای کشتار منتقدين به اراذل و اوباش خود رشوه ميپردازد

در حاکميت خامنه ای غارت های کلان توسط مجذوبين ولايی انجام ميشود، و چنين وانمود ميگردد که رهبر از آنها آگاهی ندارد.

مقررات نظامی که بر اساس اصول سنت های عربی در پانزده قرن پيش اجرا ميشد، همانطور که در عربستان صعودی اجرا ميشود، دست يا انگشت های سارق قطع ميگردند، اما در ايران اسلامی باج دهی و غارت بيت المال امری مباح است. غارتگران يا آزادانه از اداره مهاجرت اسلامی ميگذرند و ثروت های دزدی شده را به کشورهای بيگانه منتقل ميکنند، و يا بنام اينکه بازداشت و زندانی شده اند سالهای زيادی به نام تشکيل پرونده، از انظار به دور خواهند ماند. و ظاهرا به عنوان تشکيل پرونده محاکمه نميشوند و از حضور در مجامع محروم ميگردند. ظاهرا دليل تکميل شدن پرونده ميباشد. حتی شاهدی نيز برای اثبات بازداشت آنها ارايه داده نميشود.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی در روز پنجشنبه 30 بهمن ميگويد "در هشت سال گذشته 700 ميليارد دلار از دارايی های کشور خورده و قورت داده شد."

اما بنا به گزارش شرق در روز 24 بهمن نمايندگان مجلس اسلامی بودجه 60 ميليارد تومانی سازمان محيط زيست برای مقابله با ريزه گردهای جنوب ايران را که در بودجه دولت برای سال آينده در نظر گرفته شده بود حذف مينمايند، در مقابل بودجه سازمان آموزشی مصباح يزدی را تصويب مينمايند، ظاهرا برای اينکه امام جماعت برای همه مساجد ايران وجود ندارند.

گستردگی فساد در زمان خامنه چنان است که "سازمان بين المللی شفافيت" وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش ساليانه خود اعلام داشته که در سال 1390 ايران در بين 173 کشورهای جهان در رتبه 146 فساد قرار داشته است. در اين راستا خامنه ای برای فريب مردم و زدودن نام غارتگران وابسته به خود از منابع ملی ايران در دهم ارديبهشت 1380 به سران قوای مقننه، مجريه و قضائيه فرمان ميدهد که با هرگونه فساد مالی مبارزه نمايند و هيچ تبعيضی نسبت به افراد مختلف قايل نشوند! هيچ نهاد و سازمانی از اين دستور نبايد مبری شوند. اما عليرغم دستور خامنه ای، دولت مورد علاقه او که به نظر او سالم ترين دولت های 36 ساله جمهوری اسلامی ميباشد و در اين راستا برای دولتی که بزرگترين فساد و غارتگری در دوره هشت ساله زمامداری او رخ داده است لوحه تقدير صادر ميکند و برای نخستين بار در تمام دوره فرمانروايی خود، در مراسم فوت مادر احمدی نژاد شرکت مينمايد! شايد برای اينکه از خدمات او تقدير نمايد.

او غارت های سران سپاه پاسداران را که به نام خصوصی سازی منابع و سازمانهای متعلق به ملت ايران را غصب کرده اند و از اسکله های غير قانونی کالاهای قاچاق غيربهداشتی وارد ميکنند بدون اينکه ديناری ماليات به خزانه کشور بپردازند به نام سربازان امام زمان فرمانروای بدون چون و چرای کشور هستند. درحالی که بيش از 60 درصد شهروندان ايران زير خط فقر قرار دارند، درآمدهای نفتی را صرف ساخت گنبد های طلا نموده و به عراق فرستاده ميشوند. به تازيانی چون حسن نصرالله برای اينکه شجره نامه ای بتراشد و خامنه ای را از نوادگان امام چهارم اعلام دارد، ميليارد ها دلار به حزب الله و لبنان می بخشد، عليرغم اينکه در سخنرانی های خود خليج فارس را خليج می نامد و از بردن نام خليج فارس امتناع ميکند.

اعتراضات قانونی ملت ايران را در برابر کودتای ننگين خود فتنه مینامد و برای ملت ايران اقتصاد مقاومتی توصيه ميکند که برای خنثی نمودن توطئه های استکبار در شبانه روز فقط يک وعده غذا بخورند، اما خود و وابستگان و گماشتگان او از بالا ترين استاندارد های زيستی جهانی بهره ميبرند. بدون شک نامی که خامنه ای از خود بجای ميگذارد، "نابود کننده باورهای صادقانه شهروندانی است که اعتقادات مذهبی خويش را از نياکان خود ارث برده بودند" او ميتواند برای ديدن خدماتی که به گسترش باورهای مذهبی انبوه مردم در 36 سال حاکميت غير قانونی ولايی کاهش يافته يک بار بدون خبر و ناشناخته شدن ازمساجد گذشته ديدار کند و سری به شهرهای دور افتاده و محلات جنوب تهران بزند، تا لعنت و نفرين توده های فقير کشور شيعه را ببيند و از ميزان گستردگی يا بی زاری مردم از دين آگاه گردد و از موقعيت خود در جامعه ايران نيز آگاه گردد.

سوم اسفند هزار سيصد نود سه