Text Box:  
دنيای ديوانه و خونخواره

هيچ حيوانی، به حيوانی  نمی دارد روا
آنچه اين نامردمان با جان انسان ميکنند

از کجا آعاز کنم؟ از زندانيانی که درچنگال اهريمنان خونحواره درسرتاسر سياره خاکی ما اسير گرديده اند؟ يا گرفتار در بحرانی شده اند که قربانيان آن انسانهای هستند که ناچاربايد زيرسلطه فرمانروايانی قرارگيرند که با بينش نژادپرستانه واهريمنانه خودهمچون هيتلر، استالين، موسولينی و.... يا متوليانی که درپوشش پرستش پروردگاری که زاده تفکر جاه طلبانه آنها ميباشد سيطره اهريمنی خويش را مستقر سازند.

يا از کسی که به سبب انتقاد از عملکرد حاکمين به قدرت رسيده که برای بقای خود به هر کار و جنايتی دست می آلايند؟ جوانی برای بنای زندگی مشترک با دختر مورد علاقه خود، سر سفره عقد نشسته تا زندگی مشترکی را آغاز نمايند، اما به بهانه انتقاد از حاکم خودکامه توسط مأمورين دولت ملوک الطوايف بازداشت و به سلول انفرادی زندان اوين منتقل می شود. و عروس جوانی را که با اميد در انتظار تشکيل خانواده ميباشد در زير فشار قضاتی که مدعی اجرای دستورات الهی هسنند، مجبور به طلاق از همسر بازداشت شده خود ميشود......

يا سخن از زندانی شدن جوانی بگويم که به سبب پرستش آفريدگار با نامی غير از آنچه حکام می طلبند بازداشت و به سلول زندانی منتقل ميشودکه درآن معتادين وسارقينی هستند که به سبب بيکاری و فقر، معتاد، يا سرقت برای ادامه زندگی شده اند، تا روزی يا شبی عامدا به قتل برسدکه ظاهرا قاتل يا  قاتلين او نامشخص خواهند ماند.

يا بيرون از اين ماجراهای دردناک و آزار دهنده  به جهانی بنگرم که کشتار انسان ها، گروگان گيری دختران خردسال دبستانی، قتل عام کودکان، سالمندان وبيماران ببهانه های بدون دليل، ساقط کردن هواپيمايی که مسافرين آن با خوشحالی در انتظار بازگشت به خانه و ديدار فاميل و دوستان خود هستند. يا اجرای برنامه های جاه طلبانه کشورها، يا تراست های فرصت طلب بنام "الله" و يا اشعال سرزمين هايی که به گفته نتانياهو "هديه خداوند در سه هزار سال پيش به آنها بوده، ميباشند!". از اينرو در شرايط و موقعيت به وجود آمده هر جنايتی را امکان پذير ميشمارد.

نمونه تفکر کسانی که اکنون در سرزمين اهدايی "يهوه " به اقوام بنی اسراييل، شکل گرفته است از زبان خاخام  ليور چنين ميباشد:" اگر لازم باشد اسرائيل ميتواند تمام غزه را نابود و با خاک يکسان کند، زيرا بنا به گفته يهوه، ملتی که موردحمله قرار گرفته حق دارد به هر ترتيبی که لازم ميداند دشمن را مجازات کند، اين اقدامات میتواند شامل قطع مايحتاج زندگی و يا بمباران کل منطقه باشد. از اينرو وزارت دفاع ايسرائيل ميتواند فرمان نابودی غزه را نيز بدهد!".

براساس چنين فتوی های نفرت انگيز اهريمن صفتانه بوده است که رهبران اسرائيل ازآغاز تشکيل دولت اسرائيل تاکنون هر ازچند گاهی به بهانه های گوناگون با بمباران های مداوم يا اعمال تروريستی نسبت به رهبران ومردم فلسطين از آن جمله مسموميت ياسر عرفات و کشتار جمعی فلسطينی ها و رهبران آنها سرشت خونخوارگی خويش را اقناع مينمايند تا فضای لازم برای مهاجرت گروهی از هم کيشان را به سرزمين اشغال شده ای بياورند که آنر اهدايی " يهوه " ميدانند.

خودکامگی و سرشت غير انسانی فرمانروايان اسراييل چنان است که حتی حاضر نيستند به درخواست های رئيس جمهور باراک اوباما و يا وزير امور خارجه امريکا درمورد قطع حملات به مدارس وبيمارستان های غزه توجه نمايند. چنانکه همه جهانيان شاهد بی احترامی و بی نزاکتی نتانياهو نسبت به جان کری وزير امورخارجه امريکا در مصاحبه مشترک همراه بودند. درحاليکه بزرگترين پشتيبان آن ها از بدو تأسيس کشور اسراييل تاکنون امريکا بوده است و اين پشتيبانی تابويی شده است که امريکا و امريکايی ها کرارا مورد حملات تروريستی و دشمنی واپسگرايان مسلمان قرار گيرند که نمونه بارز آن فاجعه "يازدهم سپتامبر"، حمله به کنسولگری امريکا در ليبی و پايگاه نظامی امريکا در لبنان ميباشند.

پيشنهادات و مذاکراتی که از زمان رئيس جمهور کلينتون تا اوباما برای برقراری صلح اسرائيل و فلسطين  توسط امريکا ترتيب داده شده، ببهانه های مختلف دولت اسرائيل به نتيجه ای منجر نشده اند. چرا و به چه دليل؟ بدين علت که جناح نژادپرست اسرائيل که در رأس آنها حزب ليکود قرار دارد، علاقه ای به پايان جنگ و همزيستی با فلسطين را نه در نوار غزه و نه در کرانه باختری ندارد. زيرا در اين انتظار هستند که به تدريج  و با جنگهای گاه به گاهی سلطه خود را بر سراسر فلسطين بگسترانند، چون برنامه تدوينی صهيونيسم کشور ايسرائيل بايد شامل تمام سرزمين فلسطين ميباشد که همه ساکنين غير يهودی بايد به ساير کشورهای عربی مهاجرت کنند، ريرا فلسطين سرزمينی است که يهوه 3000 سال پيش به آنها بخشيده است. نتانياهو نيز کرارا آنرا تکرار و تأييد نموده است. در راستای همين تفکر خودپرستانه هست که او و همپالکی های نژادپرست او طی شش دهه گذشته هيچ راه حل منطقی را نپذيرفته اند.

قتل سه کودک اسرائيلی توسط حماس سناريويی است که تاکنون حتی سرنخی برای آن يافت نشده است اما فاجعه زنده سوزانيدن يک جوان فلسطينی مشخص شده است. نبايد فراموش کنيم که بنا بر روايات تورات در مسير کوچ اقوام بنی ايسرائيل از مصر به سرزمين موعود، زمانی که موسی برای گرفتن فرامين ده گانه "يهوه" به کوه طور ميرود، پس از گذشت چند روز که با ده فرمان بازميگردد مشاهده می نمايد پاره ای از اقوام بنی اسرائيل گوساله ای را برای پرستش انتخاب کرده اند از اينروجای تعجب نيست اگر هنوز خصلت نافرمانی درشماری از نژاد پرستان و فرصت طلبان وجودداشته باشند که نتيجه آن زندگی ناراحت و زير فشار و بدون اميد به آينده است که شهروندان اسرائيلی در آن گرفتار شده اند. 

برای اينکه بدانيم دليل جنگهای ايسرائيل چه ميباشد وآيا حماس عامل کشتارهای بیرحمانه وغير انسانی است يا نژادپرستانی که بخاطر ارضای سرشت جنگ طلبانه خود به بهانه های مختلف جناياتی را مرتکب ميشوند تا نام خود را در کنار هيتلر و استالين در تاريخ جاودانه سازند؟ در حالی که اکثريت شهر وندان اسرائيل انتظار دارند در صلح و آرامش با همزيستی مسالمت آمير و دوستانه با همسايگان زندگی کنند.

گيديون لوی عضو شورای نويسندگان روزنامه اسرائيلی هاآرتض درمورد اينکه آيا "حماس" مسؤل جنگ و کشتار در فلسطين ميباشد يا دولت نژاد پرست نتانياهو، در روز 19 جولای چنين مينويسد "حماس وجهاد اسلامی خواهان آزادی برای غزه ميباشند. قضاوت کنيد آيا درخواستی منصفانه تر ومنطقی تر ازآن وجود دارد؟ زيرا جز پذيرش اين شروط هيچ راهی برای پايان بخشيدن بدور باطل کشتار وجود ندارد. کشتاری که هم اکنون درجريان است وچند ماه ديگرنيز از سرگرفته خواهد شد با هيچ عمليات زمينی يا هوايی مسأله حل نخواهند شد زيرا فقط تغيير نگرشی بنيادی درباره غزه ميتواند تضمين کننده آرامش در منطقه باشد. که عبارت هستند از :

عقب نشينی نيروهای اسرائيل و اجازه دادن به کشاورزان برای کشت زمينهای خود تا محدوده خط حائل. آزادی همه زندانيان فلسطينی که درمبادله گيلعاد- شليط آزاد ومجددا بازداشت شدند. پايان محاصره و باز شدن گذرگاه ها و نظارت بين المللی بر آنها، باز شدن بندر و فرودگاه زيرنظارت سازمان ملل متحد، اجازه گسترش محدوديت ماهيگيری، تعهد اسرائيل به محترم شمردن آتش بس ده ساله و عدم پرواز هواپيما های اسرائيلی به فراز غزه، اجازه دادن به ساکنان غزه برای ديدار از اورشليم و نماز خواندن در مسجد الاقصی، تعهد اسرائيل به عدم دخالت در سياست های داخلی فلسطين، از جمله تشکيل دولت واحد و باز کردن بخش صنعتی غزه.

اين موارد شروط مدنی هستند، اما رسيدن به آنها نظامی، خشن و جنايتکارانه ميباشند،  حقيقت تلخ آن است تا زمانی که از غزه راکتی به سوی اسرائيل شليک نميشود کسی به آن اهميتی نميدهد. به سر نوشت رهبری فلسطينی توجه کنيد که ازخشونت بيزار و خسته شده بود. اسرائيل هرچه درتوان داشت بکاربردتا محمود عباس را نابود کند، نتيجه تأسف انگيز آن چه بود؟ پاسخگويی غير منطقی را ميبايست با زور پاسخ داد. جنگ جاری انتحابی بود، انتخابی که ما کرده ايم . درست است پس از آنکه حماس راکت پراکنی را شروع کرد اسرائيل می بايست پاسخ ميداد. اما برخلاف پروپاگاندی که اسرائيل ميخواهد آنرا به جهان بقبولاند، راکت ها بی جهت از آسمان نباريدند.

بايد چند ماه به عقب برگرديم، بی نتيجه ماندن مذاکرات صلح که مقصر آن اسرائيل است. جنگ پس ازقتل سه نو جوان در کرانه باختری که هنوز هيچ دليل و مدرکی وجود ندارد که آيا حماس در آن دست داشته است. دستگيری بدون دليل پانصد نفر از اعضای حماس، ممانعت از پرداخت حقوق کارگرانی که درغزه کار ميکنند، مخالفت اسرائيل با تشکيل دولت واحد فلسطين که می توانست حماس را وارد عرصه سياست کند.

ميزان خونی که در غزه، و در اسرائيل در حال ريخته شدن است خوفناک ميباشد. (در بامداد روز يکشنبه قربانيان عزه براساس گفته مشاورمحمود عباس 1080 فلسطينی و براساس گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائيل 100 اسرائيلی ميباشد) اين خونريزی به چه دليل است و چرا؟ در حالیکه بيهوده بودن آن مسلم ميباشد. اسرائيل با اين جنگ و کشتار حماس را زمين گير کرده و مصر تحقيرش نموده است. راهی که کارساز ميباشد، خلاف راهی است که اسرائيل تاکنون پيموده است واگر ادامه يابد مقصر  واقعی اسرائيل خواهد بود."

پنج سال پيش نيز نتانياهو در جنگی بدون دليل 1300 نفر از کودکان، جوانان و سالخوردگان فلسطينی را قتل عام ميکند و گروه کثيری را نيز معلول و زمين گير مينمايد. چه کسانی بايد پاسخگوی اين کشتارهای بدون دليل باشند؟ مسلما اشغال گرانی که با حربه پول و زور با کمک کشورهايی که مشخص ميباشند سرزمينی را اشغال ميکنند، خانه ها را به ويرانه تبديل مينمايند و صد ها هزار نفر را آواره و بی خانمان به کشور های همسايه می فرستند که با خفت و فقر زندگی ميکنند، اما نژادپرستان قانع نميشوند، برای قتل عام مهاجرين به اردوگاه های بی خانمان ها حمله ورميگردند آنها بقتل ميرسانند. اما جهانيان سکوت ميکنند. سازمان ملل بدان توجه ندارد.

آيا نبايد مرتکبين اين جنايات دردناک را همچون جانيان هيتلری به محاکمه کشانيد؟ اگر هيتلر جنايتکارانه مرتکب قتل هزاران نفر يهودی بی گناه ميشود، آيا اين کشتار بايد توجيه کننده کشتار فلسطينی ها را به بازماندگان هلوکاست بدهد؟ ممکن است که لابی های نيرومند اسرائيل در کشورهايی بتوانند اين قتل ها را توجيه کنند و آنرا منطقی بدانند، اما آيا تاريخ فراموش خواهدکرد که نتانياهو واطرافيان او در درازای فرمان روايی خود در اسرائيل مرتکب جناياتی در فلسطين شده اند که ميبايست در محکمه ای غادلانه همچون جانيان نازی محاکمه شوند. 

 سخنان و مصاحبه های نتانياهو درتلويزيون های امريکا و اروپا و تلاش برای محکوم و مقصر نشان دادن  حماس نميتوانند خونهايی را که بردامان او و همکاران و هموندان نژادپرست او نشسته است بزدايد. اگر امروز بگذرد، فردايی نيز وجود خواه داشت. دادگاه "ورنبرگ " برای محاکمه جنايت کاران همواره ميتواند تشکيل گردد. دفاع ازقربانيان ستم نژادپرستان صرفنظر از مليت و نژاد وظيفه همه انسان هايی است که به عدالت و شرافت انسانی پای بند ميباشند.

پنجم مرداد هزار سيصد نود دو