Text Box: نظام جمهوری اسلامی


يکی از نکات ضعف ما ايرانی ها از گذشته های خيلی دور، فراموش کردن رخداد های تاريخ ميهن میباشد، اعم ازمشکلات و اجحافاتی که فرمانروايان نسبت به مردم ايران نموده اند يا بيگانگانی که به علت ضعف حکام به ميهن ما حمله کردند، ميهن ما را اشغال نمودند. مردان ايرانی را کشتند و زنان ايرانی را باسارت گرفتند.

فراموشی ديگر ما، ناديده گرفتن عملکرد ها يا تئوری هايی است که ميهن ما را به گرداب فقر، نادانی و تنزل کشانيده. چنانچه اين فراموشی توسط عامه مردم که به سبب عوامل مختلف درگير معاش و زندگی روزمره خود هستند، فرصت و امکانی برای توجه به رخدادها و ملکرد افراد ندارند، قابل توجيه خواهند بود، اما اگر توسط کسانی باشد که در روند رخدادهای کشور خود بوده اند و توان رهبری گروه يا سازمانی را نيز داشته اند، به هيچوجه قابل توجيه نخواهد بود.

اگر دقيقا به تاريخ ميهن خويش بنگريم، خواهيم ديد گروهی که در دوره های مختلف تاريخ شديد ترين و حساس ترين ضربات را به مردم ايران تحميل نموده اند، متوليانی ميباشندکه ازباورهای صادقانه مردم سوء استفاده ميکنند تا راه رسيدن به خودکامگی، عوام فريبی و زندگی مرفه برای خود را هموار سازند. 

برای رسيدن باين واقعيت لازم نيست به گذشته های خيلی دور توجه کنيم. نقش اين متوليان را درانقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنايع نفت ايران و قيام مردمی را برای رهايی از فرمانروايی و خودکامگی محمدرضا شاه در بهمن 1357 نمونه های شاخص آن هستند.
قضاوت در مورد حاکمينی که اکنون زير نقاب دين ميهن ما را به گرداب فقر، فساد و خطر تجزيه کشانيده اند اگرتوسط شخص يا گروهی بی خبر ازسياست وکياست جهانی باشد، "هرجی" نخواهد بود، اما وقتی فرخ نگهدار رهبريکی ازسازمانهای انقلابی همچون "فدائيان خلق (اکثريت) باشد که انتظار تحولی در نظام خامنه ای را دارد، نه فقط باعث تعجب خواهد بود، بلکه اميد را نيز درقلب های ايرانيان حقيقت جو و آزادی خواه در نظفه خفه خواهد نمود.

آقای فرخ نگهدار بطور مسلم آگاهی دارند که شکل گيری نظام اسلامی چگونه بوده است؟ همانگونه که ايشان متذکر شده اند، "شاه زمانی متوجه تنهايی و بدون پشتيبانی ملت ايران ميشود که خيلی ديرشده بود" زيرا باور نداشت که بدون پشتيبانی ملت ايران نميتواند درجلسه اوپک درسال 1352، شرکتهای نفتی کنسرسيوم را تهديد کند: "در پايان سال 57 که قرارداد 25 ساله نفتی با کنسرسيوم به پايان ميرسد سه دوره تمديد پنج ساله قرارداد متمم کنسرسيوم به هيچوجه تکرار نخواهد شد". او فراموش کرده بود که بازگشت به سلطنت به بهای نقض قانون ملی شدن نفت که خواست ملت ايران بودهنوزازخاطره ها زدوده نشده است.

شاه همچون ديکتاتوران همه دوران تاريخ جهان نمی خواست بپذيرد که ناديده گرفتن حقوق و منافع ملت ايران همچون تفنگ پر از"خشاب" است که با فشار يک انگشت شليک خواهد شد. در چنين شرايطی بود که خمينی، شايد خود ندانسته باشد که با کمک شرکتهای نفتی که در نفت ايران سهيم بوده اند با فريب کاری و ريا نظامی را به مردم ايران ارايه ميدهدکه بعد ازحادثه 15 خردادسال 42 درتبعيد ايده کتاب کاشف الغطاء، مثلت "شيخ احمد نراقی، ميرزای قمی وشيخ جعفرکاشف القطاع را بدون اينکه نامی از خود در آن نوشته باشد، آنرا چاب و انتشار ميدهد، اما مشخص نيست چه کس يا چه دستگاه هايی آنرا به چاپ میرسانند. علاوه بر آن فرازهايی از نوشته های دکتر شريعتی را نيزبرای رد گم کردن درآن گنجانده می شوند. نوشتاری که اکنون قانون اساسی دولت اسلامی راتشکيل داده است. منتهی سطوری که زدودن اختلاف طبقاتی و حقوق اساسی توده های فرودست جامعه را که در کتب دکتر شريعتی بوده از آن حذف مينمايد اما وعده ساخت خانه برای مستضفان، مجانی کردن آب و برق و اتوبوس تشبيهات فريب کارانه ای بودکه پيش از ورود به ايران بيان ميداشت. اما در کتاب فقه شيعه که نظام سياسی مشروع در دوران غيبت امام دوازدهم است راچنين بيان ميدارد "درزمان غيبت امام، فقها نائبان امامان معصوم هستند و ولايت بر تمام امورمربوط به امام معصوم وحتی حق اعلام جهادودخالت در امور شخصی مسلمين (حتی درداخل صندوقخانه) را دارا هستند. 

بر اساس همين اختيارات بود که اوليای ولايت فقيه در زمان فتحعلی شاه در راستای منافع دولت انگليس فرمان جهاد عليه روسيه را ميدهند که نتيجه آن تجزيه و واگذاری بخش بزرگی از کشور ايران به روسيه تزاری بوده است تا آن دولت توجه و چشم داشتی به منافع دولت انگليس در هندوستان نداشته باشد.

قانون اساسی دولت ولايت فقيه نيز برمبنای همين فرضيه نوشته شده است. از اينرو هيچکس حق ندارد مخالفتی با ديدگاه و نظرات ولی فقيه داشته باشد حتی اعضای مجلس مؤسسان که ظاهرا برای تدوين قانون اساسی گرد ميآيند. بياد داريم ساعد مراغه ای يکی از اعضای مجلس مؤسسان که نماينده مردم مراعه بود، ايراداتی در مورد اختيارات ولی فقيه بيان ميدارد، که بلافاصله محدور الدم اعلام و مجبور به فرار از ايران ميگردد. آيت الله طالقانی بدون هيچ سابقه بيماری به قتل ميرسد و آيت الله منتظری نيز پس از انتقاد از کشتار دهه 67 از معاونت خمينی حذف و بعد از مرگ خمينی به دستور خامنه ای تا مرگ او در حضر خانگی نگهداری ميشود و پس از مرگ از برگذاری خاک سپاری او با شرکت مردم مخالفت ميکند. همانگونه که خمينی عليرغم اينکه آيت الله شريعتمداری بعد از حادثه 15 خرداد 42 که شاه قصد اعدام خمينی را داشت، با اعلام مرجعيت خمينی با کمک سرتيپ پاکروان مانع از اعدام او ميشوند، اما بعد از رسيدن به قدرت نخست سرتيپ پاکروان اعدام و آيت الله شريعتمداری را نيز دچار چنان فشار روحی و تضييقات مينمايد که منجربه مرگ او ميگردد. پس ازمرگ نيز او را که مورد احترام اکثر شيعيان در ايران و خارج از ايران بود، اجازه برگذاری نماز ميت بر جنازه او را نميدهد و مانع از خاکسپاری او درمحلی که وصيت کرده بود ميشود.

بنا به اعتقاد خامنه ای " ولی فقيه همان حاکم اسلامی است، که حکومت او تا قيامت ادامه پيدا ميکند". موارد اين گفته در ماده يکصد و دهم قانون اساسی تجديد نظر شده که در هنگام رياست جمهوری خود او نوشته شده است. همان حقوقی را برای خودقايل ميشود که در نوشته او درج شده بود. اختيارات خود را تا حدی گسترش ميدهد که قانون مطبوعات را که نمايندگان ملت در مجلس دوره ششم به رأی ميگذارند با "حکم حکومتی کان لم يکن" ميکند.

با چنين قانون اساسی ملت ايران چه انتظاراتی ميتواند داشته باشد؟ با توجه به ماده يکصد و دهم قانون اساسی تدوين خامنه ای، اين سؤال مطرح است که مسؤل نابسامانی ها، غارتها، بازداشت های بدون دليل، کشتار، تجاوز به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه های سپاه اسلام بعد از کودتای سال 88 که سرداران سپاه و آخوندهای مزدور دربارخامنه ای نيز بدان اعتراف نموده اند که همه بدستور او بوده، چگونه است که مجلس خبرگان بر اساس اصل يکصد و يازدهم همين قانون " هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی حود ناتوان شود ازمقام خود برکنارخواهد شد". اين ويرانی، فساد، فقرو تهديدات جهانی، بيکاری و صد ها نابسامی چرا هيچگاه در نظر گرفته نشده است؟ 

بررسی عملکرد هشت ساله احمدی نژاد به چه دليل و علت، پس ازگذشت يکسال از پايان مأموريت او به نام رئيس جمهور نه فقط بازگشايی نميشود، بلکه خامنه ای از او تقديرميکند ولوحه قدردانی به او ميدهد. در اين معادله حل نشده ممکن است دو مجهول وجود داشته باشد: " همه عملکرد احمدی نژاد به دستور رهبر بوده، و خامنه ای نيز مسؤل خواهد بود زيرا عملکردهشت ساله او را تأييدکرده است. در اينصورت اگر باالفرض احمدی نژادبه دادگاه فراخوانده شود مسلم خواهد بود که يا داستان "سعيد امامی" تکرار خواهد شد، يا بايد ماده يکصد يازدهم قانون اساسی اجرا گردد.

من هرگز معتقد نيستم برای حل مشکل وبحرانی که ملت ايران اکنون با آن مواجه است، خشونت گرايی کار برد مناسبی برای قرار دادن کشور در مسير منطقی و درست ميباشد، مواجه با خرابکاری و مداخلات غير اصولی سپاه، نمايندگان اصولگرا يا امامان جمعه ولايت عليه روحانی، هر چند انتخاب او ناچار با تأييد خامنه ای بوده است، اما اومنتخب مردم است و میبايد با بهره گيری از ابزارهای مدنی واجتماعی که ملت ايران در اختيار او قرار داده، تا حدی که امکان دارد در سامان بخشی ويرانی ها بهره برداری کند. چرا چنين نميشود؟ پاسخ آن در کريدور های بيت رهبری است. 
نگاهی به رخدادهای سوريه وعراق بايد زنگ حطرقابل لمسی برای همه کسانی باشد که هنوز نميتوانند درک کنند آنچه در سوريه رخ داده يا در عراق در جريان است زنگ خطری برای همه نظام های خودکامه در منطقه خاور ميانه خواهد بود. اين خطر برای همه کشور هايی است که دارای ذخاير نفت و گاز هستند و يا از نظر سوق الجيشی در منطقه حساسی قرار گرفته اند، همچون خليج فارس و نظام های آن ها از پشتوانه مردمی کافی برخوردار نيستند.

وجود هم ميهنان اقليت سنی که 20% از ايرانيان را تشکيل ميدهند و در استان های مرزی خوزستان، کردستان، بلوچستان، ترکمن وسواحل خليج فارس ساکن ميباشند. نه فقط درنظام اسلامی بلکه در نظام شاهی نيز مورد تبعيضات قرارداشته و هنوز نيزادامه دارند. اما درنظام حاکم اين تبعيضات بيشتر و خشن تر شده است. زيرا علاوه بر تبعيضات زبانی، دوگانگی مذهب نيزعاملی برای کشتار ها و بازداشت های بدون دليل ناشی از خودکامگی شده است.

اين کشتار و آزار عيرانسانی با هربهانه ای که درمورد اين هم ميهنان اجرا ميشوند در شرايط امروز منطقه آتشی زيرخاکستر خواهند بودکه نيازبه جرقه کوچکی دارد. هرچند آزادی ملت ها آسان بدست نيامده اند، اما شرايط ميهن ما چنان است که همبستگی همه اقوام ايران ميتوانند بهای کمتری برای آن بپردازند. بر خلاف نوشته آقای نگهبان اميدبه تحول درايران از بالا با توجه به تاريخ گذشته متوليان دين، اين گروه راحت از خوان بدست آمده کنار نخواهند رفت. 

سوم تير ماه هزارسيصد نود سه