Text Box:  بده بستان های درون نظام

احساس خطر خامنه ای درمورد تهديد های جدی غرب نسبت به بلند پروازی های بدون پشتوانه اتمی او "با اين توهم که اگر موفق به دستيابی به سلاح های هسته ای گردد، میتواند ولايت امر خود را به آقا زاده منتقل نمايد، ناچار سناريوی انتخابات رئيس جمهور مطيع را به گونه ای تدوين ميکند تا روحانی را که طی 34 سال گذشته همواره در پشت پرده قرارداشته و آشکارا عملکرد مشخصی نداشته است را در مقابل چهارکانديدايی قرار دهد که پشتيبانان آنها منحصرا ولايت مداران وابسته به بيت او بودند و پايگاه معتبری در ميان مردم ايران نداشته اند. روحانی با ارائه برنامه های مورد علاقه مردم پشتيبانی اکثريتی را که هنوزاميد به اصلاح نظام خودکامه اواز دست نداده اند انتخاب ميشود.
عملکرد دولت روحانی درچهار ماهه اول، هرچند همراه با رسيدن به توافق نسبی با غرب بود که دعای خيررهبر و لبه تيز حمله سازمانهای وابسته به بيت را همراه داشته است که نشانه بازی موش و گربه و سرگرم کردن مردم ايران با هدف انحراف از اشتباهات رهبر در سالهای گذشته و خودکامگی زمان حال او است.
آزادی زندانيان سياسی و ادامه حصر خانگی خانم رهنورد، موسوی وکروبی که ازوعده های اوليه دکترروحانی بود، نه فقط با نوشيدن جام زهری که خامنه ای پس ازاتلاف ميلياردها دلارمنابع ملت ايران، جامه عمل نپوشيد، بلکه تشديد اعدامها و بازداشتهای اقليتهای قومی و مذهبی در اين زمان هديه ای ميباشد که او برای انحراف ملت ايران از نوشيدن جام زهری که خود پايه های آن را آماده کرده بود، طراحی کرده است.
نگاهی به بودجه سال  1393دولت واقعيت دردناکی را بيان ميدارد که آقای روحانی نيز چون آقای محمد خاتمی ممکن است منخصرا تدارکاتچی ای بيش نباشد، زيرا افزايش بودجه در ارگان هايی ميباشند که مستقيما زيرسلطه خامنه ای قراردارند. سپاه وارتش (نامشخص)، وزارت امور خارجه 60% شورای نگهبان 30%، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورا، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی ( نامشخص ) و احتمالا بودجه بيت و سازمان های مخفی ديگری نيز که زير نظر و کنترل مستقيم خامنه ای هستند ( همانطور که مأمورين اطلاعاتی) نبايد فاش شوند. بودجه بيت رهبر نيز نبايد فاش گردد. مقايسه اين افزايش دربرابر افزايش 20% حقوق کارکنان دولت چه پيامی را به مردم ايران ميدهد؟ درحالی که تورم 40 درحال حاضر در حد40% درصد است.
شهروندان استان خوزستان که بيشترين درآمد دولت از آن استان تأمين ميشود درمعرض دوفاجعه بزرگ قرار دارند. بنزين احمدی نژاد و گرد خاکی که از صحراهای عربستان بدان سو روان است و اکثرشهروندان در معرض نارسايیهای تنفسی، سرطان ريه وکليه قراردارند ولی دولت هنوز کوچک ترين توجهی بدان ها نکرده است، اما بودجه مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان که وظيفه آنها اجرای فرمايشات خامنه ای ميباشد و سلاخانی که در کودتای خامنه ای  جنتی با دشنه رو در روی مردم و يا تير اندازی از ساختمان های بسيج، زير ماشين کردن معترضين به انتخابات فرمايشی رهبر بودند، که پيآمد آن ويرانی کشور وغارت درآمدهای نفتی بوده است، افزايش يافته است. 
آيا افتضاح پرداخت رشوه به کسانی که به نام نمايندگان مردم  بوسيله جنتی منصوب شده اند از حساب بازنشستگی، کارکنان بازنشسته در خدمات اجتماعی به ملت تحميل شده است، نبايد درسی برای آقای روحانی باشد؟
بذل و بخشش ها و واگذاری سازمان های توليدی متعلق به مردم، حتی مخابرات که دولت بايد متولی مردم ايران در نگهداری و حفظ آنها باشند، در دو دوره زمامداری احمدی نژاد رئيس جمهور محبوب خامنه ای به مافيای سپاه ونيروهای انتظامی وگذار شده اند، هنوز دراختيار آنها قرار دارند و تاکنون دولتی که با رأی مردم بدين مقام رسيده است، سخنی درمورد باز پس گرفتن آنها و افشای نام رشوه گرفته ها نکرده است. چرا؟ و زير چه فشاری؟
تنها عمل دولت در چند ماه گذشته موافقت نامه وزير امور خارجه با کشور های 1+5 است که هنوز اجرای آن توسط دولت زير ابهام ميباشد، هرچند خامنه ای ناچار به تأييد آنها بوده است، اما ولايت مداران اصول گرا و سرسپردگان مصباح يزدی چماق تهديد را در دست دارند تا اگر روحانی درخواستی جزآنچه که خامنه ای اجازه آنرا ميدهد بنمايد، او را تنبيه نمايند. 
با آرايی که مردم بدون واسطه  به روحانی داده اند، او در برابر تاريخ و مردم ايران مسؤليت بزرگی را به عهده گرفته است. از اينرو چنانچه به وعده های خود عمل کند ميتواند به نام نماينده ملت ايران در تاريخ جاودانه بماند، در غير اين صورت "عنوان تدارک چی رهبر و فريبکار" را برای خود به ثبت ميرساند.
 سرسپردگی شريعتمداری به بيت رهبری واقعيتی است غيرقابل انکار، بنابراين وقتی او در کيهان  ارگان رسمی خامنه ای با توافق نامه ژنو اززبان ولايتمداران مجلسی مخالفت مینمايد زير عنوان "هشدار مجلس به کشورهای 1+5 مبنی براينکه اگر همه تحريمها قطع نشود مذاکره نمیکنيم" از کدام منابع تغذيه ميشوند؟ 
درمورد قولهای روحانی درموردحقوق ملت وآزادی زندانيان سياسی، درخواست پايان حصر خانگی خانم رهنورد، مهندس موسوی ومهدی کروبی، با سخنانی که رئيس قوه قضائيه در اين باره که هرکس با اعدام مخالفت کند با اسلام مخالفت کرده است، آنها را رهبران فتنه ميخواند.
 آقای دکتر روحانی نبايد فراموش کند که آزادی زندانيان سياسی، تأمين حداقل وسايل معيشتی مردم، باز پس گيری بيت المال از مافيای سپاه، کنترل اسکله های غيرقانونی که محل ورود کالا های غيراستاندارد چينی هستند، کاهش تدريجی تورم با افزايش امکانات توليدی از راه سرمايه گذاري های ملی و تأمين مصونيت سرمايه گذاران از دخالت انگل های اقتصادی وابسته به پاره ای از مقامات مشخص، که مواجه با اشکال تراشی وتلاش برای سد سازی دربرابر خواسته های مردم توطئه هايی را ترتيب می دهندکه مسلما بدون تمايل خامنه ای امکان ندارد. زيرا او ادامه سلطه خود را در استمرار خودکامگی، و زندانی کردن فعالان سياسی ميداند.
سخنان او درمورد فعاليت های سياسی دانشجويان در دانشگاه، و تهديد اينکه دانشحويان  نبايد در مسائل سياسی دخالت کنند، نشان بارزی از روحيه ديکتاتور منشانه او است، کاسه ليسان بيت او احمد خاتمی، اعلم الاهدی و حيدر مصلحی مأموريت دارند در هر فرصتی که به دست ميآورند از فتنه و سران فتنه، عطوفت اسلامی و اعدام آنها مرثيه خوانی کنند. و از هم اکنون خود را آماده ميسازند که با گردآوری سانديس خوران از روستا ها و شهرهای عقب نگاه داشته شده در 9 ديماه سناريوی حماسه خامنه ای را تجديد کنند و اعلام دارند "اين ميليونها نفر مسلمانان ولايتمدار نفرت خود را نسبت به فتنه 88 تکرار ميکنند". اگر اين جماعت جنايت خود را نسبت به زندانيان کودتای 88 شرعی و قانونی ميدانستند آيا پس ازتقريبا 5/8 سال چنين نمايشی را ترتيب ميدادند؟
واقعا معلوم نيست اين جماعت  فتنه راچگونه تفسيرميکنند. آيا اعتراض مسالمت جويانه ميليونی مردم ايران که فقط حق خود را طلب می نمودند استحقاق زندان و اعدام شدن را دارند، ولی احمدی نژادکه به فرمان خامنه ای با توطئه بنام رئيس جمهور به ملت ايران تحميل ميشود و طی هشت سال کشوررا به فلاکت وويرانی می کشاند و جهانی را عليه ملت ايران ميشوراند به نظر خامنه ای خدمتگذار ملت ميباشد و به دريافت لوحه تقدير مفتخر ميشود؟ اين سناريو مؤيد اين حقيقت نمیباشد که سايه بيت رهبری در تمام فجايع در کنار احمدی نژاد بوده است؟
کسانی همچون حيدر مصلحی و مزدورانی که مجريان دستورات خامنه ای ميباشند، بی خردانه  می پندارند می توانند با فريبکاری و بيان اينکه "عمود اسلام ولايت ميباشد" با استناد به اعتراض های مردم به خلافکاری های نظام غيرمشروع خامنه ای از آن جمله تغيير آرای موسوی و کروبی به دستور مجتبی را بعد ازسخنرانی خامنه ای، سزاوار اعدام ميدانند، چرا؟ چون کروبی با اسناد معتبر و شواهد زنده تجاوز و کشتار معترضين را در زندان کهريزک به اطلاع مردم رسانيد. سابقه دشمنی با موسوی نيز از زمانی بود که خمينی از نخست وزيری مهندس موسوی پشتيبانی کرد درحالی که خامنه ای کانديدای ديگری را برای نخست وزيری در نظر گرفته بودکه آيت الله خمينی با آن موافقت نداشت.
خامنه ای در سخنرانی اخير خود با تفکر سياسی دانشجويان مخالفت مينمايد و در لفافه توصيه ميکنند، با ترتيب دادن مسافرت دانشجويان و فراهم ساختن وسايل شادی آنها، دانشجويان را از فعاليت های سياسی منحرف سازند. اين سخنان گويای چه عقيده ای است؟
مصلحی وزير اطلاعات احمدی نژاد که منصوب خامنه ای بود ادعا ميکند سران فتنه که از رأفت اسلامی سوء استفاده کرده اند، کسانی هستند که در حلقه ای قراردارند و دستورات خود را از منافقين و دولت های ستمگر خارج دريافت ميدارند، اين همان ادعايی است که خامنه ای کرارا در سخنرانی های بعد از کودتای 88 خود، آنرا تکرار کرده که هنوز ادامه دارد.
هم خامنه ای و هم مصلحی ادعا ميکند که همه مدارک موجود ميباشند، اما چرا تاکنون آنرا را علنی نکرده و درانظار ملت ايران قرار نداده اند. حيدر مصلحی فارغ التحصيل مدرسه حقانی برای اثبات سر سپرده گی خود نسبت به خامنه ای تا بدانجا پيش رفته که حتی اعتراض آيت الله منتظری به کشتار سال 67  را "فتنه منتظری" می نامد، او نميگويد که مدرسه حقانی پايگاه چه کسانی است، و دولت بريتانيا در تأسيس اين مدرسه چه نقشی داشته است؟
آيا اين خواست مسؤلين مدرسه حقانی ونماينده متنفذ آن حيدر مصلحی نبوده است که شورای نگهبان را وادار کرد که جنتی صلاحيت هاشمی رفسنجانی را برای رياست جمهوری رد نمايد؟
نمايندگانی که اين روزها در کار دولت سمپاشی ميکنند، کسانی هستند که به فرمان خامنه ای به نام نماينده مردم درمجلس نشسته اند. اگرخامنه ای ظاهرا نشان ميدهد که اختلافی با بيانيه روحانی در مورد حقوق شهروندی ندارد ويا اگربا توافقنامه ژنوموافقت ضمنی کرده است احساس خطری است که درپايه های ارگان قدر قدرتی خود احساس ميکند، حماسه مردمی وعدم دخالت در آرای مردم در خرداد سال 92 نه به علت احترام به حقوق مردم بوده است، بلکه او در انديشه حفظ استمرار سلطه خود و احتمالا جانشينی آقا مجتبی ميباشد. او هنوز نميداند که زمان به عقب نخواهد رفت و ملت ايران در حال حاضر نه آنها هستند که درسال 67 بوده اند. او بايد بداند که ناچار است روزی به خواست ملت ايران سر فرود آورد.
بيست هشت آذر هزار سيصد نود