Text Box:  همصدايی بازيگران داخلی با نتانياهو

بنا به گزارش آسوشيتد پرس، جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام داشته "طرح ارايه شده ايران در مذاکرات ژنو بسيار جدی و واقعی است. از اين رو ما آن را مفيد ارزيابی ميکنيم". البته نبايد انتظارداشت که مذاکرات 1+5 ژنوبتواند مشکلات واختلافات فی مابين را فوری حل نمايد، هرچند که مذاکرات ژنو در فضايی مثبت پايان يافته است".
دربرابراين خوش بينی کاخ سفيد، نتانياهو و همفکران او درکابينه ائتلافی اسرائيل، همه تلاش خود را بکار ميگيرند تا جامعه بين المللی و شهروندان امريکايی و اسرائيلی را قانع سازند که رئيس جمهور روحانی حتی اگر درگفتارخود صادق هم باشد نخواهد توانست دربرابر رهبر و آيت الله های راست گرا، اهدافی را که به مردم ايران و جهانيان وعده داده است عملی سازد. لابی اسرائيل نيز در کنگره و سنا از گفته های نتانياهو سرسختانه پشتيبانی مينمايند.
نگاهی به سخنان کسانی که همواره مردم ايران را تخطئه کرده و نيروهای فعال و مصلح جامعه ايران را منحصرا گروه هايی ميدانندکه عملکرد نمونه های شاخص آنها درسخنرانی رئيس مجلس درقم و بازگشت روحانی از سازمان ملل متحد با پاره کفش ومهر از آنها ستايش و استقبال کردند ميباشند.
احمد خاتمی، همان آيت الهی که معترضين کودتای سال 88 را اراذل و اوباش ناميد و خطبه های نمارجمعه او که می بايد نشانه ای ازصداقت و مصلحت انديشی مردم ايران باشد، کلماتی است که اگر کاملا رونوشت سخنان نتانياهو نباشد، تأييد و تقويت کننده آنها است.
درمورد کسانی که به جليلی رأی داده اند او ميگويد: "آنها دانشجويان و طلبه هايی بوده اند که جوهره انقلاب هستند، که اگر الان جنگ ميان ايران و امريکا در گيرد، آنها در خطوط مقدم و عقبه آن خدمت خواهند کرد". 
همان طورکه خمينی جنگ ايران وعراق را نعمتی بزرگ می دانست، احمد خاتمی و مصباح يزدی دوپشتيبان احمدی نژاد و ازحاميان جليلی هستند که ازهم اکنون درانتظار جنگ امريکا و ايران ميباشند، يعنی آنها همان اهدافی را در مخيله خود می پرورانند که نتانياهو  و شاهين های اسرائيل و بعضی از نمايندگان کنگره و سنای امريکا برای شروع آن، همه توان خودرا بکار ميگيرند.
درحالی که وزير اطلاعات و امور بين الملل اسرائيل اعتراف ميکند که بين امريکا و اسرائيل درمورد چگونگی برخورد با ايران شکافی ايجاد شده، احمد خاتمی در سخنرانی خود در جهرم ميگويد : "عده ای از وادادگان سياسی ميخواهند نفرت مردم را از امريکا بگيرند." او نميگويد اين وادادگان سياسی چه کسانی هستند؟ آيا همان کسانی هستند که اين روزها ديوارهای تهران را مملو از بانر هايی با شعار مرگ بر امريکا پوشانيده اند؟ يا کسانی که موجوديت و غارت خود را از منابع ملی مردم ايران در ادامه دشمنی با امريکا، و بازمانده درحالت سکون و انزوای بين المللی ايران ميدانند تا از آب گل آلوده سهمی برای خود ذخيره کنند؟
امام جمعه مشهد برای دادن التيماتوم به روحانی و دلگرمی جنگ طلبان داخل و خارج از کشور و باند هايی که با انتخاب روحانی ممکن است بازار غارت آنها تعطيل شود، با ژستی بظاهر مطمئن  و مصمم ميگويد: "اينکه فکر کنيد اصولگرايان در انتخابات شکست خورده اند، من اصلا قبول ندارم، زيرا درحال حاضربعد ازسه ماه که دولت يازدهم مستقر شده هنوز نتوانسته به خواسته های خود جامه عمل بپوشاند. زيرا در اين سه ماه دولت يازدهم 6 نفر را جهت تصدی پست استانداری در مشهد معرفی کرده است. هرچنداحکام آنها نيزصادرشده است اما نتوانسته ازاين ميان شخصی را بر اين مسند بنشاند.
او نميگويد عوامل اين خرابکاری ها و دخالتهای غير قانونی و سد گذاری در برابر اقدامات روحانی در مجلس چه کسانی ميباشند، اما اکثر رأی دهندگان به روحانی، ميدانند عوامل اصلی توطئه ها برای انتخاب استاندار مشهد، نمايندگان انتصابی واعظ طبسی و پاره ای ازاعضای بيت رهبری و مافيايی هستند که نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته اند. از اين رو او به جای پرداختن به مشکلاتی که رئيس جمهوردهم بجای گذارده، به سياست خارجی روحانی حمله ميکند. و بخاطر فريب مجذوبين ولايت درمورد قطع شعار مرگ بر امريکا اظهار نظر ميکند "اگر جريان ساختار شکن مرگ بر امريکا موفق شوند، ما همه چيز خود را از دست خواهيم داد و درآن صورت بايد اسلام را فراموش کنيم."
آخوند منتظری رئيس ديوان عدالت اداری نيز برای اينکه از ساير بازيگران و ولايتمداران عقب نماند در روز 29 مهر دراجلاس عمومی ديوان عدالت اداری در مورد شعار مرگ بر امريکا ميگويد: "موضوع شعار مرگ بر امريکا جزء سياست های کلی نظام است، که درقانون اساسی از اختيارات رهبری است".
برای اينکه پای ملت را هم در اين ميان بکشاند، اضافه ميکند اگرچه برحسب ضرورت در ارتباط با تعاملات بين المللی و اقتصادی دوکشور با هم سخن ميگويند اما قطعا درباره ارتباط با امريکا ملت قانع ميشود ونه مقام معظم رهبری اجازه اين کار راميدهد! مسأله حذف شعارمرگ برامريکا بايد با اذن ولی فقيه وامام ورهبری باشد. ازاينرو همه بايد دست به دست هم بدهيم و تا زمانی که دولت در مسير رهبری وولايت حرکت ميکند بايد به آن دولت کمک کرد. و نبايد با اظهار نظر ها و اقدامات خود دولت را تضعيف کنيم. معنای نامتجانس اين کلمات نشانه ميزان آگاهی منتظری از مسائل ومشکلات کشورميباشد. درحالی که ناخواسته اقرارميکند، احمد خاتمی سخنی میگويد، آن کلمات از زبان خامنه ای است.
سياستمداران و طلبه های سابق حوزه های علميه که اين روز ها زمام اختيار کشور را در اختيار دارند و نسخه چگونه رفتار با دولت امريکا را در مجلس شورا و ارگان های مختلف نظام عرضه می کنند، وقطع شعارمرگ برامريکا را معادل فراموشی اسلام ميدانند، اگر توجهی به چگونگی زندگی اکثر شهر وندان ملت ايران بکنند و آنرا با نحوه زيست خود مقايسه کنند، متوجه خواهند شد که خود آنها هستند که در چهار چوب نظام اسلام ولايی، عامل فراموشی اسلام شده و با ادامه عملکرد خود آنرا تشديد ميکنند، امريکا تاکنون چنين نقشی نداشته است.
از سوی ديگر آنها  همآهنگ با اسرائيل و تعدادی از بانکهای بين المللی که منابع مالی تحريم شده ملت ايران را با استفاده ازتحريم های جهانی دراختيار گرفته وبسود خود ازآن بهره برداری ميکنند نگران عادی شدن روابط ايران وامريکا هستند وکوشش دارند با کارشکنی در روند فعاليت های دولت اوباما در عادی سازی روابط دو کشور، زمان استفاده از نقدينه های متعلق به ملت ايران در بانک های خود را استمرار بخشند و از آنها بهره برداری کنند و ازراه خريد و فروش سهام در بورسهای جهان کنترل بيشتری بر بازار های مالی جهان داشته باشند.
در داخل کشور نيز مافيای سپاه که به عنوان خصوصی سازی، صنايع و کارخانه های متعلق به ملت ايران را در دوران دولت خدمتگذار! ولی امر تصاحب و با وارد کردن کالاهای قاچاق از اسکله های غير قانونی ميزان تورم را هر روز افزايش ميدهند، بدون اينکه به اثرات آن بر زندگی طبقات فرودست جامعه توجهی داشته باشند. 
 بنظر افرادی چون احمدخاتمی، مصباح يزدی وجنتی و روحانيون ولايتمدارديگر، سياست خصوصی سازی راهی بوده برای اطمينان از پشتيبانی سپاه در شرايط بحرانی، که احتمال پيدايش شکاف در فرمانروايی آنها را ممکن می سازد. از اينرو وجود تنش های بين المللی و داخلی راهی است برای بهره برداری آنها از اين موقعيت. 
اين حقيقت دردناک را ميتوان درمقايسه زندگی فلاکت باراکثريت شهروندان ايران، با ماشين های گران قيمت درخيابان های تهران و قصرهای رؤيايی درشمال تهران و کناره های دور دست دريای مازندران مقايسه کرد و عمق فاجعه اختلاف طبقاتی در حاکميت ولايت فقيه را درک کرد که چقدر دردناک  و آزار دهنده ميباشند.
از اينرو ادامه تحريم ها و زير فشار قرار دادن اوباما برای حمله به ايران همان طور که مورد علاقه نتانياهو، و بانکهای وابسته به بازار بورس و سرمايه بين المللی، پاره ای از سناتور ها و نمايندگان لابی اسرائيل ميباشد، مورد علاقه جيره خواران درون حاکميت از فرماندهان سپاه و سازمان های امنيتی، اداره کنندگان بازارهای سياه همچون هيأت مؤتلفه آقای عسگر اولادی نيز هست. 
بنابراين نبايد جای تعجب باشد که امام جمعه مشهد هم آواز با فرماندهان سپاه، مخالف با حذف شعار "مرگ برامريکا " ميباشد تا به دوست داران نرمش و مذاکره با دولت اوباما هشدار دهند که شعار مرگ برامريکا دشمنی با اسلام  است تا بتوانند قداره کشان کودتای 88 را که همواره آماده برای کشتار معترضين به هر عنوان ميباشند، در اختيار داشته باشند.
آيا آنها ميتوانند نظرات خودرا به آقای روحانی تحميل کنند؟ آيا مردم ايران بارديگر دردام فريب نظام ولايی گرفتارخواهند شد؟ هرچند نظام ولايی دردرازای 34 سال گذشته برحسب شرايط سناريوی نوی را اجرا ميکند، و ممکن است سناريوی روحانی يکی از آنها باشد، اما زمان مسلما هرگز به سال 1357 يا 1384 باز نخواهد گشت، مشروط بر آنکه ملت ايران آگاهانه به رخداد های داخلی و جهانی توجه داشته باشد و آنقدر وایستگی ملی وجود داشته باشد که نظام نتواند کشتار دهه شصت يا کودتای 88 را تکرار کند.
سوم آبان هزار سيصد نود دو